Zonke izilinganiso zezindleko zokuhunyushwa zibalwa zisuselwa enanini lamagama asembhalweni wolimi okususelwa kulo, okusho ukuthi umbhalo okumele uhunyushwe. Uyacelwa ukuba uqaphele okulandelayo:

 • Inani Lezindleko Okungenakwehlelwa Ngaphansi Kwalo
  Kubizwa inani lezindleko okungenakwehlelwa ngaphansi kwalo ngemibhalo emifushane ukuze kubonelelwe izindleko zokwenziwa nokulawulwa komsebenzi.
 • Imibhalo eyisiLatini nengesona isiLatini
  Kusetshenziswa amanani ezindleko ehlukene emibhalweni esebenzisa indlela yokubhala eyisiLatini nengeyona eyesiLatini
 • Ukufundwa kukhonjiswe amaphutha embhalweni kukhokhelwa ngegama ngalinye. Kusebenza inani lezindleko okungenakwehlelwa ngaphansi kwalo.
 • Ukuhlelwa kukhokhelwa ngegama ngalinye. Kusebenza inani lezindleko okungenakwehlelwa ngaphansi kwalo.
 • Ukubhalwa kwemikhangiso kukhokhelwa ngenani lezindleko elibala amahora.

  Okubekwa ngaphandle
  Uyacelwa ukuba uqaphele ukuthi wonke amanani ezindleko awafaki:
  • izilungiso ezenziwa ngumbhali (okusho ukuthi, izinguquko noma okwengezwe embhalweni okuqalwe ngawo okudinga ukuba kube nokuguqulwa noma ukwengezwa ekuhunyushweni okwenziwe)
  • ukufunda kulungiswe amaphutha okuza ngemuva kwe-DTP
  • I-VAT (amakhasimende aseNingizimu Afrika kuphela)
  • Izindleko zokuposa nezokusetshenziswa kwabantu abathwala bathumele izimpahla

  Indlela Yokukhokha
  Amakhasimende akwamanye amazwe: Ukwedluliswa kwemali ebhange noma isheke.
  Amakhasimende asekhaya: Ukwedluliswa kwemali ngeze-elekhtronikhi (i-EFT), isheke noma ukheshi.