Ukuze uthole isilinganiso sezindleko zeprojekthi yakho, uyacelwa ukuthi ugcwalise ifomu elingezansi.

I-akhawunti yazo zonke izindleko ezifanele izofakwa embhalweni weVita Brevis Language wesilinganiso sezindleko, ozothunyelwa kumakhasimende ngefeksi noma nge-imeyili masishane ngemuva kokwemukela ifomu eligcwalisiwe.

IVita Brevis Language ingakwazi kuphela ukunikeza isilinganiso sezindleko zokuhunyushwa kwanoma yimuphi umbhalo, ngemuva kokuthola nokuhlola umbhalo ophelele okumele uhunyushwe.

Le website iye yahunyushelwa esiZulwini ukwenza izinto zibe lula kwabavakashela lesi siza. Kodwa-ke, yonke imibuzo kumele yenziwe ngesiNgisi.


Igama
Isibongo
Igame nekheli lenkampani
I-imeyili
Ucingo
Umakhalekhukhwini
Ifeksi
Uhlobo lomsebenzi odingekayo
Inani lamakhasi esewonke
Inani lamagama
Uhlobo lombhalo
  Uma lungolOkunye, kusho
Ulimi/Izilimi okususelwa kulo/kuzo 1

2
Ulimi/Izilimi okuqondwe kulo/kuzo 1

2
Isikhathi esinqunyiwe Usuku adline I-GMT
Okuphawulwayo