• Amakhasimende afaka umbhalo wawo ukuze athole isilinganiso sezindleko ngokuthi agcwalise ifomu elingaphansi kuka-“Isilinganiso Sezindleko” noma ngokusebenzisa i-imeyili. Amakhasimende acela isilinganiso sezindleko kufanele anikeze igama nekheli lenkampani, umuntu okuzothintwana naye, imininingwane azothintwa ngayo (ucingo, ifeksi ne-imeyili), ulimi/izilimi okususelwa kuzo, ulimi/izilimi okuqondwe kuzo, inani lamagama, uhlobo lombhalo (onezobuchwepheshe, owezomthetho, owezokwelapha, owezesayensi) kanye nesikhathi esinqunyiwe (isikhathi nosuku). Sicela uqaphele ukuthi amakhasimende akwazi ukwenza amagama ayi-1500 kuye kwayi-2500 ngosuku, kuthi abantu abafunda bakhombise amaphutha embhalweni bakwazi ukusebenza ngamagama ayi-1500 nayi-2500 ngehora.


  • IVita Brevis Language ithumela isilinganiso sezindleko.


  • Uma kwenzeka ikhasimende lisemukela, isilinganiso sezindleko kumele sisayinwe bese sithunyelwa ngefeksi ku-+27-21-889-6751.


  • Lapho iVita Brevis Language isishilo ukuthi isitholile isilinganiso esisayiniwe, umbhalo wabelwa omunye weqembu lethu labahumushi abangochwepheshe.


  • Lapho usuqediwe, umbhalo ohunyushiwe uyahlolwa ukuqinisekisa ukuthi wenziwe kahle bese ubuyiselwa kumakhasimende nge-imeyili.

Singakuthokozela ukwemukela umbuzo wakho noma isicelo sakho sesilinganiso sezindleko ngokuthi usebenzise iweb, ucingo noma ifeksi.