New Voices Publishing inikeza indlela entsha eqhamuka nokungejwayelekile, ukunikeza ababhali ithuba lokuba umsebenzi wabo ushicilelwe ngezinye izindlela ezisebenzisa ubuchwepheshe bePrint-On-Demand (P.O.D) - ushicilelwe njengoba kanye nalapho udingeka, ngalokho kuthi amathamo amakhulu okuphrintwayo – njengalawo atholakala ekuphrinteni okwejwayelekile – agwenywe. Lobu buchwepheshe obusha, okuyiyona njwayelo entsha kwelaseYurophu, buvumela umbhali agweme izindlela zokushicilela ezejwayelekile futhi azilawulele inqubo yokukhiqizwa nokuthengiswa. INew Voices Publishing inikeza umbhali waseNingizimu Afrika izindlela ezintsha angakhetha kuzo – inikeze ababhali isithangami sokuba nezwi.
I-The International Marketing Council ingukuhlanganyela kwemikhakha engaphansi kukahulumeni nezimele egunyazwe ukuba ibeke iNingizimu Afrika njengenye yezimakethe ezibukelwa phezulu, ezingezona ezejwayelekile mayelana nohwebo, ezokutshalwa kwezimali nezokuvakasha ezingeni lezomhlaba, kungakapheli u-2010.

 

I-The word warehouse izinikele ekunikezeni amakhasimende usizo lobuchwepheshe, olunembayo nolusebenzisa izindleko ngendlela eyiyo mayelana nokwedluliselwa kolwazi lubhalwe lususelwa ohlotsheni oluthile lokubekwa kwenkulumo kanye nokubhala ngomshini. Siyakwazi ukusiza uma ngabe udinga ukubhalelwa umbhalo osuselwa kwezokwelapha, ezomthetho, ezokulamula, ekuxoxisaneni, kuvidiyo, ekhasethini, noma nje kokuqoshwe kudikhthafoni engeyakho Akunaprojekthi enkulu ngokweqile noma encane ngokweqile eqenjini lethu lababhala ngomshini abangochwepheshe.