AbakwaVita Brevis Language yiofisi yeelwimi ephum’ izandla ngenguqulo-lwimi, ukuvavanywa koshicilelo lokuqala, ukuhlela nokubhala imibhalo-ngqangi ngazo zonke iilwimi eziphambili zaseYurophu, zaseAfrika nezaseAsiya. Njengoko inabaguquli-zilwimi nabahleli abasisigxina abangaphezu kwama-300 nabaneminyaka yamava kwiinkalo ezahlukahlukeneyo, inkampani yethu izingomb’ isifuba ngokwenza umsebenzi womgangatho wobungcali, ngoxa iqinisekisa amaxabiso abalaseleyo. KwaVita Brevis Language eyona nto iphambili ngumgangatho, ukugcina iimfihlo, ukubuyiswa ngokukhawuleza komsebenzi nokwaneliseka ngemali yakho.

Inguqulo-lwimi
KwaVita Brevis Language kukho abaguquli-zilwimi abaziincutshe kuzo zonke iinkalo zobuchule, kwaye iqela leengcali zethu linganyamekela zonke iimfuno zakho, enoba yiwebhsayithi okanye ingxelo yaminyaka le, umbhalo-ngqangi womthetho okanye inqaku lezenzululwazi. Kusetyenziswa imigaqo engqongqo yokutyumba ukuze kuqinisekiswe ukuba bonke abaguquli-zilwimi bethu benza umsebenzi okumgangatho ophezulu ngamaxesha onke. Wonke umguquli-lwimi wakwaVita Brevis Language akapheleli nje ekubeni ngumntu othetha ulwimi lwakhe lwenkobe kunye nemfundo ethe kratya, kodwa zonke iincutshe zethu zeelwimi zineminyaka yamava kumbandela woguqulo-lwimi. Iprojekthi yonke inikwa umguquli-lwimi omnye ukuze kuqinisekiswe isigama nesimbo senguqulo esifanayo. Kwiinguqulo ezithile ezizodwa, sisebenzisa kuphela iincutshe zelwimi eziqinisekisiweyo nezinobuchule kwicandelo elo.

Ukuvavanywa Koshicilelo Lokuqala
AbakwaVita Brevis Language banikela ngeenkonzo ezibalaseleyo zovavanyo loshicilelo lokuqala kubaxhasi abanqwenela ukuba amaxwebhu alungiselelwe ukupapashwa avavanywe phambi koshicilelo lokugqibela. Abavavanyi bethu boshicilelo lokuqala abanesakhono baza kuqinisekisa ukuba naziphi na iimpazamo ezisenokuphuncuka xa bekulungiselwa ushicilelo zilungiswa kwangexesha.

Ukuhlela
AbakwaVita Brevis Language banikela iinkonzo ezibalaseleyo zabahleli kubaxhasi abanamaxwebhu abhalwe ziingcaphephe ezinolwazi olulodwa kumbandela lowo zithetha ngawo, kodwa ekusenokuba aziqhelananga nokubhala. Abahleli bethu banokulungisa imigaqo-ntetho nezafobe zolwimi baze bawusulungekise ngobungcali umbhalo-ngqangi.

Ukubhala Umbhalo-ngqangi
Kanjalo kwaVita Brevis Language kunikelwa inkonzo yokubhala umbhalo-ngqangi ngeelwimi ezityunjiweyo. Ukuba banikwe isishwankathelo esineenkcukacha okanye ikopi engacokisekanga ebhaliweyo, oomakhwekhwetha bababhali bemibhalo-ngqangi bethu bangawabhala okanye bawabhale ngokutsha amaxwebhu ngolwimi nesimbo esizifanele ncam iimfuno zabaxhasi bethu.

Ukugcina Iimfihlo
KwaVita Brevis Language siqonda ngokupheleleyo ukuba wambi amaxwebhu aphethe imibandela enobuntununtunu kwaye izivumelwano zokugcina iimfihlo zingenziwa xa kucelwe ngolo hlobo.