Zonke iingxelo zamaxabiso enguqulo-lwimi zibalwa ngokusekelwe kwinani lamagama kuxwebhu lolwimi ekuguqulwa kusukwa kulo, okt. uxwebhu oluza kuguqulwa. Nceda uqaphele oku kulandelayo:

 • Intlawulo Encinane Eqingqiweyo
  Kukho intlawulo encinane eqingqiweyo ngamaxwebhu amancinane ukuze kugutyungelwe iindleko zokusebenza nolawulo.
 • Imibhalo yesiLatini nengeyoyasiLatini
  Kuhlawuliswa amaxabiso awahlukahlukeneyo ngemibhalo esebenzisa isiLatini nengeyoyasiLatini.
 • Uvavanyo loshicilelo lokuqala luhlawuliswa ngegama. Umgaqo wentlawulo encinane eqingqiweyo uyasebenza.
 • Ukuhlela kuhlawuliswa ngegama. Umgaqo wentlawulo encinane eqingqiweyo uyasebenza.
 • Ukubhala imibhalo-ngqangi kuhlawuliswa ngeyure.

  Okungaqukwanga
  Nceda uqaphele ukuba onke amaxabiso akaquki:

  • izilungiso zombhali (okt. utshintsho okanye okongezwe kumbhalo wokuqala nokufunisa utshintsho okanye ukongezwa kwinguqulo)
  • uvavanyo loshicilelo emva kokupapashwa
  • iVAT (kubaxhasi baseMzantsi Afrika kuphela)
  • Intlawulo yeposi nokuthwalwa kweepasile

Indlela Yokuhlawula
Abaxhasi bakwamanye amazwe: Idluliselwa ngebhanki okanye itsheke.
Abaxhasi balapha: Kudluliselwa imali ngee-elektroniki (EFT), itsheke okanye imali ezinkozo.