• Abaxhasi bathumela uxwebhu ukwenzela ingxelo yamaxabiso ngokugcwalisa ifomu phantsi kothi "iiNgxelo zamaXabiso" okanye ngokuthumela i-e-mail benikela igama neadresi yenkampani yabo, umntu ekunokuqhagamshelwana naye, inkcazelo yoqhagamshelwano (ifoni, ifeksi, ne-e-mail), u(ii)lwimi ekususwa kulo, u(ii)lwimi ekusiwa kulo, inani lamagama, uhlobo loxwebhu (okt. lobugcisa, lomthetho, lwezonyango, lwenzululwazi) nomhla olumele lubuyiswe ngawo (ixesha nomhla). Nceda uphawule ukuba abaguquli-zilwimi bagaqula amagama ali-1500 ukuya ku-2500 ngesilinganiso semini, ke bona abavavanyi boshicilelo phakathi kwamagama ali-1500 nama-2500 ngeyure.

  • AbakwaVita Brevis Language bathumela ingxelo yamaxabiso.

  • Ukuba umxhasi uyakwamkela oku, kufuneka asayine ingxelo yamaxabiso aze ayithumele ngefeksi ku-+27-21-889-6751.

  • Bakuba abakwaVita Brevis Language bevakalise ukuba bayamkele ingxelo yamaxabiso esayiniweyo, uxwebhu lunikezelwa komnye weqela leengcali zethu zabaguquli-zilwimi.

  • Yakuba igqityiwe, inguqulo ihlolwa ukuba isemg angathweni kusini na ize ke ibuyiselwe kubaxhasi nge-e-mail.Siya kukuvuyela ukufumana umbuzo okanye isicelo sakho samaxabiso ngewebh, ifoni okanye ifeksi.