I-New Voices Publishing inikela indlela entsha evulela ababhali ithuba lokuba umsebenzi wabo upapashwe ngeendlela ezizezinye kusetyenziswa ubugcisa bokuShicilela ngokweMfuno (iP.O.D.) – kushicilelwa xa kufuneka, ngoko ke, akushicilelwa miqulu mikhulu – njengoko kunjalo kwindlela eqhelekileyo yokushicilela. Obu bugcisa butsha, inkqubo ethandwayo mvanje eYurophu, ivumela umbhali aphephe amajelo esithethe okupapasha aze aziphathele ngokwakhe inkqubo yokuveliswa nokuthengiswa kwencwadi. I-New Voices Publishing inika umbhali waseMzantsi Afrika iindlela ezizezinye – inika ababhali abangapapashwanga iqonga lokuvakalisa izwi labo.
IBhunga Lentengiso laMazwe Ngamazwe yinkqubo yokubambisana kukarhulumente necandelo labucala ethwaliswe uxanduva lokubeka uMzantsi Afrika njengenye yeendawo zorhwebo ezinikwa ingqalelo ephezulu nengeyoyasithethe kushishino lwehlabathi, utyalo-mali nokhenketho ngo-2010.

 

Uvimba welizwi uzibophelele ekunikeni abaxhasi iinkonzo zobuchule, ezichanileyo nezokonga iindleko zokukhuphela nokuchwetheza. Nokuba ufuna kukhutshelwe umbandela orekhodiweyo wezonyango, wezomthetho, wasenkundleni, wenkonzo yomlamlo, wodliwano-ndlebe, ividiyo, ikhasethi okanye wobuqu, singakunceda. Akukho projekthi inkulu gqitha okanye incinane gqitha kwiingcali zethu ezingabachwethezi.