Xhosa
Iiklayenti ezifuna iinkonzo zomboneleli ngeenkonzo ze-BEE zokuguqula, ufundo lokucokisisa, ukuhlela, ukukhuphela kunye nokutolika zingaqhagamshelana nabakwa-Vita Bretis, i-ofisi esisebenzisana nayo nexhotyiswe ngokupheleleyo ngabantu abamnyama, kule dilesi BEEoffice@vitabrevis.co.za.

Afrikaans
Kliënte wat die dienste van ’n SEB-diensteverskaffer vir vertaling, proeflees, redigering, transkripsie of tolkwerk vereis, kan Vita Brevis, ons ten volle swart bemagtigde medemaatskappy, kontak by BEEoffice@vitabrevis.co.za.

English
Clients who require the services of a BEE service provider for translation, proofreading, editing, transcription and interpreting can contact Vita Brevis, our fully black empowered partner office, at BEEoffice@vitabrevis.co.za.

Ndebele
Amakhasimende afuna ukusizwa yikampani ye BEE mayelana nokutjhugulula,ukulungisa iimphoso,ukuhlolisisa,nokurhumutjha bangathintana no Vita Brevis, Ikampani yethu enikelwe amandla esebenzisana neyabantu abanzima, I- BEEoffice@vitabrevis.co.za.

Sepedi
Dikliente tšeo di nyakago ditirelo tša moabi wa BEE wa tirelo ya phetolelo, go phrufrita, go rulaganya, go ngwalolla le go hlatholla di ka ikgokaganya le Vita Brevis, ofisi ya modirišani le rena wa mothomoso yo a maatlafaditšwego ka botlalo go BEEoffice@vitabrevis.co.za.


Sesotho
Bareki ba batlang ditshebeletso tsa BEE tsa phetholelo, ho bala hape, ditokiso, phetisetso le ho toloka ba ka ikopanya le Vita Brevis, kantoro ya rona ya mphato e fumantshitsweng matla a phethahetseng a batho-batsho ho BEEoffice@vitabrevis.co.za.


Siswati
Emakhasimende ladzinga kuletselwa tinhlelo ngumetfuli te BEE tekuhumusha, kufundzisisa, kulungisa, kutsatsela, kanye nekutoliga bangatsintsana na Vita Brevis, lesisebentisana naye naloniketwe emandla ngalokugcwele ehhovisi, ku BEEoffice@vitabrevis.co.za.

Tsonga
Vanhu lava lavaka vukorhokeri bya BEE byo hundzuluxela, ku hlaya switsariwa, ku hlela, ku tsaleriwa na ku toloka va nga tihlanganisa na Vita Brevis, ofisi ya hina ya vatirhikulorhi va vantima lava haverisiweke hi ntalo, eka BEEoffice@vitabrevis.co.za.


Tswana
Badirelwa ba ba tlhokang ditirelo tsa tirelo ya BEE, e e neelang ka phetolelo, tshupopuiso, tseleganyo, kwalololo le botoloki, ba ka ikamanya le Vita Brevis, kantoro ya rona ya mogwebisani yo o montsho yo o neetsweng tshiamelo ka botlalo, kwa BEEoffice@vitabrevis.co.za.

Venda
Vha ?o?aho tshumelo dza vha?etshedza tshumelo dza BEE kha zwa u shandulela nyambo, u vhalulula, u editha, u shandula zwo rekhodwaho na u ?ologa vha nga kwama Vita Brevis, ofisi yashu yo maan?afhadzwaho tsho?he vha vharema, kha BEEoffice@vitabrevis.co.za.


Zulu
Amakhasimende adinga ukusetshenzelwa yinhlangano ye-BEE esebenza ukuhumusha, ukufundwa kukhonjiswe amaphutha embhalweni, ukuhlelwa, ukuguqulwa kwemibhalo isuswa esimweni esithile iyiswe kwesinye nokutolika angathintana noVita Brevis, ihhovisi labalingani bethu elisebenza ngokuphelele ekufukulweni kwabansundu, ku-BEEoffice@vitabrevis.co.za.