• Bareki ba fana ka ditokomane tsa bona bakeng sa peho ya theko ka ho tlatsa foromo ka tlasa “Peho ya theko”kappa ka e-mail mme ba lokela ho nehelana ka lebitso la khampani le aterese, motho eo ho ikopannwang le yena, nomoro tsa mohala (mohala, fekese le e-mail), puo ya mohlodi, puo eo ho fetolelwang ho yona, palo ya mantswe, mofuta wa tokomane (k.h.r. ya setegeniki, ya molao, ya bongaka, ya saense) le mohla oo mosebetsi o batlwang (nako le mohla). Ela hloko hore bafetoledi ba ka kgona bonyane ba 1500 le 2500 ya mantswe ka hora.

  • Vita Brevis Language e romela peho ya theko.

  • Ha moreki a amohela, peho ya theko e lokela ho saenwa le ho romelwa ka fekese ho +27-21-8896751.

  • Hang ha Vita Brevis Language e dumela hore e fumane peho ya theko e saennweng, tokomane e nehilwe e mong wa sehlopha sa rona sa bafetoledi ba profeshene.

  • Ha e se e phethetswe, ho lekolwa boleng ba phetolelo mme e kgutlisetswa ho moreki ka e-mail.Re tla thabela ho fumana dipotso tse tswang ho wena kappa peho ya theko ka web, mohala kapa fekese.