New Voices Publishing e nehelana ka ditsela tse ntjha tsa boiqapelo ho neha bangodi monyetla wa hore mosebetsi wa bona o phatlalatswe ka ditsela tse ding tse sebedisang theknoloji ya Print-On-Demand (P.O.D) e hatiswang ha e hlokwa, kahoo, kgatiso e ngata – jwaleka kgatiso ya tsela ya kgale ya kgatiso e a nyahlatswa. Theknoloji ena e ntjha, eo e leng yona e seng e kene Yuropa, e dumella mongodi ho feta ditsela tsa moetlo tsa kgatiso le ho laola hlahiso ya buka le tsela ya ho ipapatsa. New Voices Publishing e neha mongodi wa Afrika Borwa ditsela tse ding tse ntjha – e neha bangodi ba so kang ba phatlalatsa hore ba be le lentswe.
The International Marketing Council ke sektara ya setjhaba-poraefete e dumelletsweng boemong ba Afrika Borwa ke e nngwe e nkelwang hodimo, mmaraka oo e seng wa setso ho latela kgwebisano ya lefatshe, matsete le bohahlaodi ka 2010.

 

The word warehouse le ikitlaeletsa ho neha bareki tokomane le ditshebeletso tsa ho tlanya tsa boprofeshenale, tse nepahetseng mme tsa theko e nyenyane. Ha o batla tokomane ya bongaka, molao, lekgotla la dinyewe, boemedi, ho botswa dipotso, video, cassette kappa fela tokomane ya hao e hatisitsweng, re ka ho thusa. Ha ho na diprojeke tse kgolo haholo kappa tse nyenyane haholo ho sehlopha sa batlanyi ba rona ba profeshenale.