Vita Brevis Language ke biro ya dipolelo yeo e šomago kudu ka phetolelo, go prufrita, go rulaganya le go khophiraeta ka dipolelo ka moka tše kgolo tša Yuropa, tša Afrika le tša Ešia. Ka sehlopha sa bafetoledi le barulaganyi ba ka mehla ba go feta ba 300 bao ba nago le mengwaga ye mentši ya maitemogelo mafapheng a mehutahuta, khamphani ya rena e ikgantšha ka go aba mošomo wa maemo a godimo kudu wa profešenale, e ntšhe e go netefatša gore o tla hwetša direiti tše kaone kudu. Mo Vita Brevis Language re bolela fela ka maemo, bosephiri, khwetšo ya tšhelete e ntši ka pele le boleng bja tšhelete.

Phetolelo
Vita Brevis Language e na le bafetoledi ba ditsebi lefapheng le lengwe le le lengwe la tsebo, ebile sehlopha sa rena sa diprofešenale se ka šomana le dinyakwa tša gago ka moka, e ka ba wepsaete goba pego ya ngwaga ka ngwaga, sengwalwa sa tša molao goba athekele ya tša saense. Dilekanyo tšeo di hlokometšwego kudu di a šomišwa go kgonthišiša gore bafetoledi ba rena ka moka ba tliša mošomo wa maemo a godimo kudukudu ka mehla. Mofetoledi o mongwe le o monwge wa Vita Brevis Language ga se fela mmoledi wa polelo ya gae yo a nago le thuto ya godimo, eupša ditsebi tša rena tša maleme ka moka di na le mengwaga ye mentši ya maitemogelo ka lefapheng la phetolelo. Projeke ye nngwe le ye nngwe e fiwa fela mofetoledi o tee go kgonthišiša gore go šomišwa mareo le setaele sa go swana sa go fetolela. Ge re e tla go diphetolelo tšeo di ikgethilego, re šomiša fela boramaleme bao ba hlomphilwego ba go ba le tsebo ye itšego ka go lefapha leo.

Go prufrita
Vita Brevis Language e aba ditirelo tše kaone kudu tša go prufrita go dikliente tšeo di nyakago gore dingwalwa tšeo di beakanyeditšwego go gatišwa di pruftitiwe pele di tla phorintiwa la mafelelo. Bašomi ba rena ba go prufrita bao ba nago le bokgoni ba tla netefatša gore diphošwana tše itšego tšeo di ka bego di thedimogetše ka sengwalweng nakong ya peakanyo di tla phošollwa ka nako.

Go rulaganya
Vita Brevis Language e aba ditirelo tše kaone kudu tša go rulaganya go dikliente tšeo di tlišago dingwalwa tšeo di ngwadilwego ke ditsebi tšeo di nago le tsebo yeo e ikgethilego ya morero wa ditaba, eupša e se bangwadi bao ba hlahlilwego. Barulaganyi ba rena ba ka phošolla polelo ya kerama le ya dika gomme ba fa sengwalwa tebelelego ya mafelelo ye botse kudu ya profešenale.

Go khopiraeta
Vita Brevis Language gape e aba tirelo ya go khopiraeta ka dipolelo tšeo di kgethilwego. Ge ba filwe taetšo ka botlalo goba ba filwe kopišo yeo e thalathadilwego, bašomi ba rena ba go khopiraeta ba ka ngwala goba ba ngwalolla dingwalwa gape ka polelo le setaele seo se loketšego dinyakwa tša dikliente tša rena.

Bosephiri
Mo Vita Brevis Language re tloga re lemoga gabotse gore dingwalwa tše dingwe ke tša maikutlo gomme ditumelelano tša bosephiri di ka dirwa ge go hwetšwa dikgopelo tša mošomo.